Plumber's Creed

16 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Plumber's Creed là một trò chơi hành động nền tảng cũng là sự kết hợp giữa Assassin's Creed và Super Mario Bros. Được thực hiện trong 3 ngày cho Mini Ludum Dare thứ 63.

Cách Chơi Plumber's Creed

Công nghệ

Plumber's Creed được phát triển với công nghệ HTML5