Escape from the Catacombs

Escape from the Catacombs

57 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Bạn bị lạc hoàn toàn trong Hầm mộ và phải tìm cách trốn thoát ... Nếu không, bạn có thể sẽ trở thành một bộ xương của chính mình!

Công nghệ

Escape from the Catacombs được phát triển với công nghệ Flash