Chicken dodge

Chicken dodge

66 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Một con gà trống cố gắng tránh đá bay

Công nghệ

Chicken dodge được phát triển với công nghệ HTML5